Årsmøte 23. februar 2022.Årsmøte 2022 i Austjord musikkorps ble gjennomført
onsdag 23.februar 2022, kl. 18.00.
Møtet ble holdt på Austjord.
Følgende saker ble behandlet:

Referat fra årsmøte den 23.02.2022.
Årsmøtet ble gjennomført på dagsenteret på Austjord med totalt 25 personer til stede.
Styreleder ønsket velkommen på vegne av styret.
Ingen hadde reist innvendinger til innkalling og saksliste,
så møtet ble lovlig satt med følgende saksliste:
1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av 2 repr. som sammen med møteleder skal godkjenne og underskrive protokollen
3. Årsberetning for 2021
4. Årsregnskap for 2021
5. Fastsetting av kontingenten for 2022
6. Innkomne saker (Innsendingsfrist 16. februar 2022. En mottatt sak innen fristen.)
7. Valg

Årsmøtets beslutninger ble slik:
Sak 1/22: Valg av møteleder og referent
• Styreleder Roar Hammerstad ble enstemmig valgt til å ivareta disse funksjonene.

Sak 2/22: Valg av 2 repr. som sammen med møteleder skal godkjenne og underskrive protokollen:
• Sissel Haumann og Camilla Hammerstad ble enstemmig valgt.

Sak 3/22: Årsmelding 2021.
• Utsendt årsberetning for 2021 ble enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 4/22: Årsregnskap 2021
• Utsendt årsregnskap for 2021 med revisjonsberetning ble enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 5/22: Fastsetting av kontingenten for 2022
• Enstemmig vedtak: Kontingenten for 2022 beholdes uendret med kr 2.000,- pr. år, alle egenandeler inklusive .

Sak 6/20: Innkomne saker (Frist 05.02.20)
Styret hadde innen fristen mottatt dette forslaget fra Mari Sørsdal:
Noen tanker om musikalsk tilbud for psykisk utviklingshemmede i Ringeriksdistriktet. Det er nå mange eldre i Austjord musikkorps og lite rekrutering. Alle som har foreldre i live i Busserullgjengen er også med i Austjord musikkorps. De fleste foreldrene er pensjonister, har andre barn, barnebarn, hytte og liker å reise. Alle ønsker det beste for sine voksne barn, men ting må også fungere for hele familien. Tenker derfor at et samarbeid og et felles styre (det er jo de samme menneskene) kunne gjøre ting litt enklere. Vet det kan by på utfordringer mht økonomi, samarbeid med musikalske ledere osv. Foreslår derfor: Felles styre (med leder) I styret sitter det blant annet en med ansvar for Busserullgjengen og en for Austjord Musikkorps.

Styrets forslag til årsmøtet:
Styret i Austjord musikkorps har vurdert forslaget, men tror ikke at å slå sammen Busserullgjengen og Austjord musikkorps vil gi en mer effektiv organisasjon, men bare vil føre til merarbeid og meransvar for de mest aktive tillitsvalgte. Styret mener at vi heller må utfordre Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner om hvilken rolle de skal ha i det å skape et aktivitetstilbud for utviklingshemmede i Ringeriksregionen i framtida. Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Sak 7/22: valg
• Innstilling fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt:
Leder: Roar Hammerstad, leder (Gjenvalg)
Styremedlemmer: Sissel S. Haumann (Gjenvalg)
Thor Andersen (Ikke på valg)
Sissel Torgersen (Gjenvalg)
Stein Haumann (Gjenvalg)
Reidun Hagen. (Ikke på valg)
Camilla Hammerstad (Musikantenes representant)
Varamedlemmer til styret:
1. vara: Leif Arne Hunderi (Gjenvalg)
2. vara: Styret arbeider videre med å finne en kandidat, fortrinnsvis fra Solborg.
Styret konstituerer seg selv.
Revisor: Kjell Raastad (Gjenvalg)
Valgkomite: Styret fortsetter som valgkomite.
____________________________________ Roar Hammerstad/møtereferent/styreleder
Underskrivere i h.h.t. årsmøtets vedtak:
_________________________ __________________________ Sissel Haumann Camilla Hammerstad

Årsmelding for Austjord musikkorps 2021 Korpset: Den 18. februar i 2022 blir Austjord musikkorps 38 år. Korpset hadde ved utgangen av siste år 15 medlemmer i hovedkorpset og 1 aspirant som begynte i høst. Dette året har dessverre korpset mistet 2 av sine viktigste støttespillere gjennom mange år. Sverre Eriksen og Liv Lerfaldet døde i høst, h.h.v. 85 og 90 år gamle. Deres innsats for korpset har vært betydelig helt fra korpsets oppstart i 1984. I hele 2021 har vi hatt våre øvelseslokaler i gymsalen på Austjord, og setter pris på å få være her. I tillegg har vi nå også fått etablert garasjeplass for hengeren på Austjord. Vi har et godt samarbeid med ledelse og vaktmester på Austjord. Dirigent og instruktør har også dette året vært henholdsvis Yngve Rubach og Jahn Nørve. Aktiviteter i korpset Vi tenkte å starte med øvelser i januar, men koronasituasjonen og tilrådninger fra myndighetene førte til en fram-og-tilbake-situasjon gjennom hele våren, og vi fikk dessverre ikke kommet i gang med øvelser igjen før 28. april. Det hadde da gått ca. 5 måneder med nedstengt aktivitet i korpset. Dirigenten er bekymret for at så mange øvelser er avlyst, og merker det på hvilket kvalitetsnivå det er mulig å bevare. F.o.m. 28. april og fram til sommerferien gjennomførte vi kun 1 times øvelser for å begrense smittesituasjonen med bl.a. å unngå pauser. Dirigenten og korpsmedlemmene har vært flinke til å følge myndighetenes smittevernregler på øvelsene denne perioden. Styremøtene i januar, februar og mai ble gjennomført digitalt. Det samme gjorde vi med årsmøtet i februar. På høsten startet vi forsiktig opp igjen med ordinære øvelser, og har stort sett greid å gjennomføre vanlige øvelser på onsdager hele høsten, men har tilrettelagt med viktige smitteverntiltak, slik at korpsmedlemmene og dirigentene våre ikke skal bli syke. Alle arrangementer vi skulle deltatt på i 2021 ble avlyst. Både konsert på Solborg, samarbeidsprosjekt med Haug, Hønefoss ungdomskorps og Ringerike Janitsjar, spilling på Ringerike folkehøgskole, 17.-mai-arrangementer, sommertur, Bjerkelyfestivalen, Ringeriksdagen, Band-mønstring, Hov gård, Ullerål kirke og julemarkedet ble dessverre ikke noe av i år. Selv julebordet vårt ble avlyst. Vi har mye å ta igjen når forholdene blir normale igjen. Årets 2 siste øvelser ble også avlyst p.g.a. smittesituasjonen
. Styret: Årsmøtet vårt ble i år gjennomført digitalt den 17. februar 2021. Styret har i 2021 bestått av: Roar Hammerstad, leder Thor Andersen, kasserer Sissel Torgersen, sekretær Sissel S. Haumann, styremedlem Sverre Eriksen, styremedlem fram til sin død Reidun Hagen, styremedlem Morten Johannesen Hagen, styremedlem valgt av korpsmedlemmene Møtende varamedlemmer: Leif Arne Hunderi Stein Torgeir Haumann som ble fast styremedlem etter Sverre Eriksens død.
Styret har i årsmøteperioden hatt fem møter. 3 digitale på våren (20.01, 17.02., 05.05.) og 2 ordinære på høsten (18.08., 20.10.). Oppmøtet i styret har vært god blant de faste medlemmene og varamedlemmene. Økonomien i korpset er god, takket være god støtte fra små og store bidragsytere. Spesielt vil vi nevne Håkon Tronrud, Sparebank1 Ringerike Hadeland, Økonomihuset, Sparebankstiftelsene i Ringerike og Jevnaker/Lunner/Nittedal, AKA AS og Helgelandsmoen næringspark v/ eier XPND AS. Det vises ellers til regnskapet. Styret takker dirigent, instruktør, korpsmedlemmer og venner av korpset for et svært spesielt driftsår for korpset p.g.a. korona-pandemien,
og ønsker det nye styret lykke til videre og håper på et mer normalt år!
Austjord februar 2022. På vegne av styret Roar Hammerstad /sign./ Styreleder

/