Årsmøte 22. februar 2023.Årsmøte 2023 i Austjord musikkorps ble gjennomført
onsdag 22.februar 2023, kl. 18.00.
Møtested var på Austjord.

Referat fra årsmøte den 22.02.2023.
Årsmøtet ble gjennomført i møtelokalene til hjelpemiddelsentralen på Austjord med totalt 26 personer til stede.
Styreleder ønsket velkommen på vegne av styret.
Ingen hadde reist innvendinger til innkalling og saksliste, så møtet ble lovlig satt med følgende saksliste:
1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av 2 repr. som sammen med møteleder skal godkjenne og underskrive protokollen
3. Årsberetning for 2022
4. Årsregnskap for 2022
5. Fastsetting av kontingenten for 2023
6. Innkomne saker (Ingen saker er mottatt innen fristen.)
7. Valg

Årsmøtets beslutninger ble slik:
Sak 1/23: Valg av møteleder og referent.
• Styreleder Roar Hammerstad ble enstemmig valgt til å ivareta disse funksjonene.

Sak 2/23: Valg av 2 repr. som sammen med møteleder skal godkjenne og underskrive protokollen:
• Reidun Hagen og Camilla Hammerstad ble enstemmig valgt.

Sak 3/23: Årsmelding 2022.
• Utsendt årsberetning for 2022 ble gjennomgått av styreleder og ble deretter enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 4/23: Årsregnskap 2022.
• Utsendt årsregnskap for 2022 med revisjonsberetning ble gjennomgått av kasserer og ble deretter enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 5/23: Fastsetting av kontingenten for 2023
Enstemmig vedtak: Kontingenten for 2023 beholdes uendret med kr 2.000,- pr. år, alle egenandeler inklusive .

Sak 6/23: Innkomne saker
Styret hadde innen fristen ikke mottatt noen innkomne saker.

Sak 7/23: valg
Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt:
Leder: Roar Hammerstad, leder (Ikke på valg)
Styremedlemmer: Sissel S. Haumann (Ikke på valg)
Thor Andersen (Gjenvalg)
Sissel Torgersen (Ikke på valg)
Stein Haumann (Ikke på valg)
Reidun Hagen. (Gjenvalg)
Morten Johannesen Hagen (Ny) (Musikantenes representant)
Varamedlemmer til styret:
1. vara: Leif Arne Hunderi (Ikke på valg)
2. vara: Odd Johannesen (Gjenvalg)
Styret konstituerer seg selv.
Revisor: Kjell Raastad (Gjenvalg)
Valgkomite: Styret fortsetter som valgkomite.
____________________________________
Roar Hammerstad/møtereferent/styreleder

Underskrivere i h.h.t. årsmøtets vedtak:
_________________________ __________________________
Reidun Hagen Camilla Hammerstad


/