OM AUSTJORD MUSIKKORPS
Austjord musikkorps ble startet den 18 februar 1984.
Initiativtaker var Roald Aasheim sammen med Rolf Andersen. Andre foreldre og Kiwanisklubben på Ringerike, har gjennom alle år hatt ansvaret for korpsets drift.

Målsettingen var å gi unge voksne utviklingshemmede et fritidstilbud og det var således helt naturlig at tilholdsstedet nettopp ble på Austjord, da de fleste av medlemmene bodde på Austjord eller var hjemmeboende og hadde sine dagaktiviteter der. Øvelsene har fram til mars 2017 vært i gymsalen på Austjord hver onsdag i tiden 17.00 - 19.30. Aspirantene øver samme dag, men i tiden 17.00-18.00. Individuell musikkopplæring gis i tillegg ved musikkskolen på Ringerike.

Aspiranter tas inn om høsten og blir først klare for opptak i korpset etter et par år. Den som er interessert i å være med i korpset må lære seg å spille et instrument. De må kunne marsjere samt ta i mot instruksjon i gruppe. Vi har som hovedregel at man må ha fylt 18 år for å bli medlem i korpset. Vurdering av aspiranter gjøres av dirigent og instruktør.

Den musikken som korpset spiller er deres egen musikk, dette korpset bruker ikke "hjelpespillere" Korpset har pr. i dag 16 medlemmer, herav en aspirant. Foruten de faste oppdragene, spiller og marsjerer korpset i 17 mai toget i Hønefoss, deltar på musikkens dag med egen konsert på Riddergården, deltar i Band-mønstring fot musikkgrupper med utviklingshemmede som arrangeres som årlige samlinger av norsk Musikkråd avd. Buskerud.

I forbindelse med OL-1994 på Lillehammer var det en stor konsert på Maihaugen sammen med Disimillis, korpset har spilt i Oslo konserthus, og ellers ved besøk i blant annet våre nordiske vennskapsbyer Åbenrå, Wexsjø og Lohjo. I jubileumsåret 2004 var korpset i Thorshavn og besøkte et vennekorps der. Da ble det arrangert stor konsert i Nordens hus. Har også gjester Lillehammer og Trondheim i forbindelse med korpstreff for spesialkorpsene. Sommeren 2006 var korpset selv arrangør av et slikt korpstreff. Korpset har også lagt opp til flere utenlandsturer, bl.a. til Spania, Island og Danmark.

Siden 1994 har korpset kjøpt dirigenttjenester av den lokale kulturskolen, noen av korpsmedlemmene er også elever ved skolen.

Om en ønsker kontakt med korpset er det bare å ta kontakt med noen i styret. Eller besøk gjerne korpset en kveld det er øvelse. Da treffes dirigent Yngve Rubach og instruktør for aspirantene Jahn Nørve.KORPSETS MEDLEMMER:
ANDERS
Anders-2016 Anders spiller baryton, og har vært med i korpset siden starten i 1984.

ANNE
Anne-2016 Anne spiller althorn, og har vært med i korpset siden 1998.
RUNAR
Runar-2016 Runar spiller stortromme, og har vært med i korpset siden starten i 1984.CAMILLA
Camilla-2016 Camilla spiller althorn, og har vært med i korpset siden 2002.
BENTE
Bente-2016 Bente er pensjonert og utnevnt til æresmedlem i korpset 15. juni 2022.
Hun har vært med i korpset siden starten i 1984.
MONICA
Monica-2016 Monica spiller althorn, og har vært med i korpset siden starten i 1984.
HANNE
Hanne-2016 Hanne spiller baryton, og har vært med i korpset siden 2002.
OLAV
Olav-2016 Olav spiller trommer, og har vært med i korpset siden starten i 1984.
IDA
Ida-2016 Ida spiller baryton, og har vært med i korpset siden 2002.

ALEXANDER
Alexander-2016 Alexander spiller tuba. Han har vært med i korpset tidligere, men ønsket en pause. Han begynte på nytt igjen i august 2011.


WENCHE
Wenche-2016 Wenche spiller althorn. Hun startet som aspirant i 2007 og ble tatt opp i hovedkorpset i 2010.


MORTEN
Morten-2016 Morten spiller baryton. Han startet som aspirant i 2007 og ble tatt opp i hovedkorpset i 2010.


MARTHE
Marthe-2016 Marthe spiller althorn i korpset vårt. Hun har vært med i korpset siden 2010.


ØYVIND
Oyvind-2016 Øyvind spiller baryton, og er aspirant i korpset vårt. Han har vært med i korpset siden januar 2013.

SVEIN
Svein-2016 Svein spiller tuba, og er ny i korpset vårt fra 2015. Han har tidligere spilt tromme i Torshov musikkorps.

TELLEF
<><" width="150" align="right" ALT=> Tellef spiller skarptromme, og er aspirant og ny i korpset vårt fra 2021. Han har tidligere spilt tromme i Torshov musikkorps.

ESPEN
<><" width="150" align="right" ALT=> Espen spiller skarptromme, og er aspirant og ny i korpset vårt fra 2022.

YNGVE
Yngve-2016 Yngve er korpsets dirigent, og har ledet korpsets musikalske aktivitet de seneste 22 årene. Utrolig populær blant medlemmene.VEDTEKTER FOR AUSTJORD MUSIKKORPS
(Stiftet 18. februar 1984)

Paragraf 1. Formål.
Korpset har som formål å vekke utviklingshemmedes interesse for musikk,
medvirke til et godt kameratskap, og gi trening i samarbeid for personer med lærevansker.

Paragraf 2. Medlemskap
Musikantene må være personer med lærevansker.
Opptak som medlem i korpset avgjøres av styret,
og skjer etter skriftlig søknad med påtegning av foreldre
eller andre foresatte som ivaretar musikantenes interesser.
Ved innmelding i musikkorpset blir medlemmene automatisk medlem i den
overordnede organisasjon som styret finner det hensiktsmessig for korpset å være tilsluttet.
Styret og dirigent vurderer aspiranttiden før opptak i korpset.
Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets reglement og lovlige vedtak.
Musikantene plikter å delta på samtlige øvelser eller når korpset er engasjert til oppdrag,
såfremt han/hun ikke er forhindret av tvingende grunn

Det er adgang til å tegne seg som støttemedlem i korpset for alle
som er interessert i korpsets trivsel og er villige til å arbeide for korpset.
Det føres medlemsfortegnelse.
Alle inntegnede medlemmer har rett (plikt) til å delta i arbeidet for korpsets fremme.

Paragraf 3. Styret og dets oppgaver.
3.1 Sammensetning og konstituering
Korpset ledes av et styre, bestående av sju medlemmer og to varamedlemmer som velges av årsmøtet.
På årsmøtet velges leder for to år. Styret konstituerer ellers seg selv.
Funksjonstiden for styremedlemmer og varamedlemmer er to år,
med unntak av musikantenes representant som velges for ett år.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.

3.2 Fullmakter og oppgaver
a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d. Styreleder og et styremedlem tegner korpset.
e. Styret fører liste over korpset eiendeler
f. Styret har ansvar for å skaffe nødvendige pengemidler til korpsets drift.
g. Styret setter opp program for sesongen i samråd med korpsets dirigent.
h. Styret skal tilrettelegge alle saker for årsmøtet og andre møter og sørge for innkalling til møtene.
i. Korpsets styre skal samarbeide med grupper og enkeltpersoner som ønsker å støtte korpset økonomisk eller på andre måter.

3.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer,
varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak
som er av betydning for dem.

3.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode.
Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

3.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser,
og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler.
Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsoppgaver.
Styrets leder utøver daglig personalansvar.

3.6 Forsikringer
Styret må sørge for at musikantene er forsikret på reiser og arrangementer i korpsets regi.
Styret må sørge for at instrumenter og annet utstyr som korpset eier er forsikret.

Paragraf 4. Årsmøte.
4.1 Status
Årsmøtet er Austjord musikkorps’ høyeste myndighet.
4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av mars måned
b. Årsmøtet kunngjøres på korpsets hjemmesider eller på annen hensiktsmessig måte tre uker før.
c. Medlemmer eller deres foresatte må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre.
Slike saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes.
Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.
4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og andre som er interessert i korpsets ve og vel.
b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
- Alle musikantene.
En foresatt for hver musikant
- Styrets medlemmer i alle saker, med unntak av stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c. Følgende har tale - og forslagsrett:
- Andre møtende
d. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av saksliste
5. Valg av møteleder
6. Valg av referent
7. Valg av to protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
c. Fastsetting av kontingent
d. Innkomne saker
e. Budsjett
f. Valg
1. Styre
2. Styreleder
3. Revisor
4. Valgkomite
Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.
På valg til styret og andre verv er musikanter,
foreldre/ foresatte og andre med interesse for korpsets ve og vel.
Musikantene skal ha ett medlem i styret.
De foreslår selv overfor årsmøtet hvem som er deres kandidat.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når
minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Det gis to ukers varsel.

Paragraf 8. Oppløsning av korpset.
Oppløsning av korpset kan kun foretas av et årsmøte og krever 2/3 flertall.
Forslag om oppløsning av korpset må kunngjøres sammen med innkalling til årsmøte.
Korpsets eiendom skal samles inn. Korpsets økonomiske midler og materiell
skal tilfalle utviklingshemmede i Jevnaker, Hole og Ringerike.
Årsmøtet avgjør fordelingen.

Paragraf 9. Vedtektsendringer.
Forandring av disse vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet, og krever 2/3 flertall.
Forslag til endringer av vedtektene må sendes styret senest en måned før årsmøte.

Sist endret 18. mars 2015