Innkalling til årsmøte 2019.Styret innkaller til årsmøte 2019 i Austjord musikkorps onsdag 20. februar 2019, kl. 18.00.
Møtet blir holdt i gymsalen på Austjord.

Følgende saker skal behandles:

1. Valg av møteleder og møtereferent

2. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning 2018

4. Årsregnskap 2018

5. Fastsetting av kontingent for 2019

6. Innkomne saker

7. Valg.


Det bes om innspill til saker under punkt 6 innen utgangen av januar 2019.
Det skal gjennomføres valg:
Følgende personer er/er ikke på valg:

Leder: Roar Hammerstad, leder (ikke på valg)
Styremedlemmer: Sissel S. Haumann (ikke på valg)
Thor Andersen (på valg)
Sissel Torgersen (ikke på valg)
Sverre Eriksen (på valg)
Gro E. Hammerstad (på valg)
Musikantenes representant utpekes av musikantene selv for ett år av gangen.
Varamedlemmer til styret: Erling Fodnæss (på valg)
Leif Arne Hunderi (ikke på valg)
Styret konstituerer seg selv.
Revisor: Kjell Raastad(på valg)
Ny valgkomite skal også velges./